Wykładowcy

 Ks. dr Henryk Paprocki, wykładowca Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz  Teologii Zasadniczej w Prawosławnym Seminarium Duchownym  w Warszawie,   rzecznik  prasowy Kościoła prawosławnego, szef Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej, autor licznych prac z zakresu teologii prawosławnej i tłumacz wielu publikacji.  Laureat Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-publicystycznej i działalności dydaktycznej, za upowszechnianie wiedzy o liturgiach wschodnich.


Ks. Grzegorz Michalczyk - krajowy duszpasterz środowisk twórczych i rektor kościoła pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultantem i współautorem programów radiowych i telewizyjnych.

Dr Łukasz Leonkiewicz - absolwent filozofii (2009) oraz teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2010). Wykładowca historii filozofii w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.Dr Jerzy Kazimierczak, autor, twórca koncepcji i założyciel Warszawskiej Drogi Świętego Jakuba. Jest członkiem Kongregacji Camino Polonia, pielgrzymem, podróżnikiem, kolekcjonerem, organizatorem wypraw m.in. do Etiopii, które prowadził kilka razy. Autor wielu publikacji na temat ikony, kultu Maryjnego oraz obecności ikony w Kościele.

Dr hab. Ewa Kocój – etnografka, antropolożka kultury po studiach na UJ, adiunkt w Instytucie Kultury UJ. Interesuje się niematerialnym dziedzictwem kultury, współczesną religijnością, antropologicznymi interpretacjami wyobrażeń i symboli kulturowych; duchowością prawosławną kręgu Karpat. Ważne miejsce w jej badaniach zajmuje także ikonografia prawosławna, sztuka ludowa oraz problematyka wielokulturowości. Prowadzi badania nad prawosławną kulturą religijną Rumunii na tle innych krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, wschodnimi pograniczami oraz stereotypami narodowymi, etnicznymi i religijnymi.
Stypendystka Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii i CEEPUS. Laureatka Nagrody im. A. Rojszczaka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w latach 2004-2005 w Polsce. Autorka książek: Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym,  Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastery Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich; Święci rumuńscy oraz licznych artykułów naukowych wydanych w Polsce i zagranicą.
Współzałożycielka Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie, członkini Komisji Bałkanistyki PAN o/Poznań oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Ks. dr Artur Aleksiejuk -Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchownego (2000), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001) oraz Studium Poradnictwa Psychologicznego (Counselling Study) w Warszawie zorganizowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Praca doktorska pt. „Problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych w świetle żydowskiej refleksji religijno-prawnej nad statusem ludzkiego zarodka”. W latach 2007-2011 był członkiem Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów z siedzibą w Genewie. W 2017 roku został zaliczony w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Zainteresowania naukowe to: bioetyka i etyka medyczna, wschodniochrześcijańska antropologia teologiczna, antropologia i aksjologia pedagogiczna, historia rosyjskiej myśli pedagogicznej, psychologia i pedagogika pastoralna. Więcej na stronie:http://www.ksiadzartur.pl/o-mnie/


Ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Świdnicy, wykładowca na wielu sympozjach i konferencjach naukowych, tłumacz i autor licznych publikacji, doktorat: " Św. Jan od Krzyża wobec prawosławnej tradycji ascetycznej"
Łukasz Hajduczenia, doktorant wydz. Artes Liberales UW (badania nad muzyczną sferą liturgii bizantyjskiej), absolwent wydz. wokalnego UM (Warszawa), absolwent Guildhall School of Music and Drama (Londyn), magister teologii (Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). laureat wielu konkursów wokalnych.
Jego działalność obejmuje  koncerty, projekty operowe, pedagogikę oraz pracę z zespołami wokalnymi. Oprócz muzyki klasycznej, specjalizuje się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej różnych okresów oraz słowiańskiej muzyki ludowej.
Zainteresowania związane z ikonografią: liturgia bizantyjska, ikona.
Vitali Michalczuk - absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego, ChAT, archeologii i doktorant filozofii na UW. Prowadzi zajęcia w Instytucie Filozofii i na wydziale Artes Liberales. Jego pasją jest filozofia starożytna, myśl patrystyczna, a także kultura i sztuka bizantyjska.

Etykiety: